.

Rác Thải Xe Tải Trò Chơi

50%
Rác Thải Xe TảiMô Tả: Rác Thải Xe Tải game Thu thập rác đã không bao giờ cho đến nay đi từ dễ dàng, trên mỗi cấp độ, hoàn thành khóa học khó khăn và nguy hiểm trong khi bạn cố gắng để bắt tất cả các túi rác trước khi thời gian chạy ra ngoài, bạn có thể xóa tất cả các cấp và giữ sạch sẽ thành phố?