.

Nặng Trailers Trò Chơi

50%
Nặng TrailersMô Tả: Nặng Trailers game Lái một xe kéo hạng nặng hoàn toàn tải không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Kiểm tra kỹ năng lái xe của bạn trong 12 cấp độ cường độ cao và cố gắng để cung cấp hàng hóa đến dòng kết thúc. Bạn sẽ cần phải rất cẩn thận và cố gắng không để tai nạn xe hơi của bạn hay mất bất kỳ hàng hóa.