.

Hình Dạng Người Sói 2 Trò Chơi

50%
Hình Dạng Người Sói 2Mô Tả: Hình Dạng Người Sói 2 game Bạn chơi cho một con vật đã được đưa ra những khả năng siêu để thay đổi hình dạng của nó. Rẽ vào một con chuột hay thỏ để vượt qua tất cả các cấp và nhận được thông qua bất cứ trở ngại mà bạn đáp ứng. Và suy nghĩ hai lần trước khi thực hiện các bước sau: con đường khó khăn hơn vì nó có vẻ.